Všeobecné podmínky pronájmu

Všeobecné podmínky pronájmu
platné od 1.11.2016

 1. Nájemní smlouva se uzavírá ve smyslu ust. § 2201 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, mezi společností NAVISAT, s.r.o., zapsánou: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu C, vložka 103639, se sídlem K Žižkovu 97/5, Praha 9, 190 00, Česká republika (dále jen "pronajímatel") a nájemcem.
 2. Pronajímatel na základě této smlouvy přenechává k dočasnému užívání nájemci dohodnutý předmět nájmu na předem stanovenou dobu a nájemce se zavazuje uhradit pronajímateli za užívání předmětu nájmu nájemné. V nájemném nejsou zahrnuty hlasové a datové služby v případě užívání SIM karty.
 3. Smluvní strany se dohodly, že nájemce složí k rukám pronajímatele depozit v předem dohodnuté výši (dále jen „depozit“). Depozit zůstane u pronajímatele po celou dobu trvání doby nájmu a bude zákazníkovi vrácen po vyúčtování plateb. Pronajímatel vystaví při obdržení platby daňový doklad na přijatou platbu.
 4. Deposit může nájemce zaplatit v hotovosti nebo platební kartou při převzetí předmětu nájmu nebo převodem - uhrazením zál. faktury.
 5. Smluvní strany se dohodly, že za užívání předmětu nájmu po dobu jednoho dne je nájemce povinen pronajímateli platit denní nájemné v dohodnuté výši. Nájemné bude uhrazeno jednorázovou částkou za celou dobu nájmu, a jedním z následujících způsobů: odečtením ze složeného depositu, v hotovosti nebo plat. kartou při vrácení předmětu nájmu.
 6. V případě  platby nájemného odečtením ze složeného depozitu bude ze složené částky při vrácení předmětu nájmu nájemcem pronajímateli odečteno nájemné a cena za hlasové a datové služby uskutečněné přes zapůjčené SIM karty. Případný přeplatek bude nájemci vrácen jedním z následujících způsobů: v hotovosti, bankovním převodem. Při vrácení přeplatku bankovním převodem bude tento vrácen nepozději do 14 dnů od vystavení daňového dokladu.
 7. Pronajímatel veškeré vyúčtování dle této smlouvy provede a písemně doručí nájemci ke dni vrácení předmětu nájmu pronajímateli. Toto vyúčtování musí mít veškeré náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění.
 8. Nájemce není povinen hradit nájemné za den, kdy nájemce nemohl předmět nájmu užívat pro nezpůsobilost předmětu nájmu, s výjimkou ustanovení č. 16, nebo potřebu jeho opravy, přičemž nemožnost užívat předmět nájmu nezpůsobil nájemce nebo osoba, které nájemce umožnil přístup k předmětu nájmu. 
 9. Při ztrátě nebo poškození jednotlivých částí předmětu nájmu zaviněné nájemcem se nájemce zavazuje k okamžitému a plnému uhrazení ceny jednotlivých částí předmětu nájmu nebo nákladů na opravu jednotlivých částí dle platného ceníku pronajímatele uvedeného ve smlouvě nebo její příloze.
 10. V případě vrácení předmětu smlouvy poštou odpovídá nájemce za jakékoli poškození či ztrátu předmětu nájmu a zavazuje se k neprodlené úhradě škody v plné výši. Smluvní strany si ujednaly, že pronajímatel je oprávněn použít depozit rovněž na úhradu škody vzniklé na předmětu nájmu a způsobené nájemcem podle ustanovení č. 9 tohoto článku a tohoto ustanovení č.10. Nájemce prohlašuje, že je s tímto srozuměn a souhlasí s tím, že pronajímatel je oprávněn depozit použít za účelem popsaným výše. Pronajímatel je povinen předem informovat nájemce o použití depozitu, a to prostřednictvím elektronické pošty (e-mailem) na e-mailovou adresu nájemce.
 11. Ztrátu, zcizení nebo zničení předmětu nájmu je nájemce povinen neprodleně oznámit pronajímateli.
 12. Pokud hrozí z jakéhokoliv důvodu překročení dohodnuté doby nájmu, je nájemce o této skutečnosti povinen neprodleně informovat pronajímatele, nejpozději však v den, který je v této smlouvě uveden jako den vrácení předmětu nájmu zpět pronajímateli. Pokud nájemce poruší povinnost uvedenou v tomto ustanovení písm. h), je pronajímatel oprávněn požadovat na nájemci za každý den prodlení s vrácením předmětu nájmu pronajímateli smluvní pokutu ve výši dvojnásobku denního nájemného.
 13. Při předčasném vrácení předmětu smlouvy bude účtována skutečná doba zapůjčení, minimálně však 7 dnů pronájmu.
 14. Zákazník má právo zakoupit si u pronajímatele vlastní předplacenou SIM kartu s libovolným kreditem, případně aktivovat tarifní SIM kartu.
 15. Nájemce bude při převzetí předmětu nájmu od pronajímatele vybaven praktickými informacemi k obsluze předmětu nájmu. V případě datových přenosů pronajímatel nainstaluje po předchozí dohodě s nájemcem bezplatně veškerý potřebný software do jednoho počítače, který pronajímatel předem schválí. Funkčnost přenosu bude bezplatně předvedena. Pronajímatel nenese žádnou odpovědnost za jakékoliv škody, které mohou nájemci vzniknout vinou poruchy počítače, nebo jeho operačního systému.
 16. Pronajímatel nenese žádnou odpovědnost za stav satelitních sítí ani za stav jakýchkoliv jiných přenosových sítí a technický stav vybavení providerů, veřejné telefonní sítě ani stav jakéhokoliv jiného zařízení, které není jeho bezprostředním majetkem.
 17. Ceny uvedené v nájemní smlouvě jsou bez DPH (pokud není explicitně uvedeno jinak). DPH je stanoveno dle platné legislativy. Ceny uvedené v amerických dolarech (USD) budou nájemci účtovány v korunách českých (Kč) po přepočítání dle kurzu Raiffeisenbank a.s. (CZK/USD devizy prodej) ke dni vystavení faktury ze strany pronajímatele.
 18. Nájemní smlouva je vyhotovena ve dvou exemplářích, přičemž každá strana obdrží jeden originál.
 19. Všechny spory, které by mohly vzniknout z této smlouvy nebo v souvislosti s ní, budou řešeny obecnými soudy dle právního řádu České republiky.
 20. Obě strany stvrzují svými podpisy, že smlouva byla uzavřena z jejich svobodné vůle bez jakéhokoliv nátlaku a není nevýhodná pro žádnou ze smluvních stran.
 21. Svým podpisem nájemce rovněž stvrzuje převzetí veškerého zařízení v bezvadném stavu a plně funkční.