Servisní a reklamační podmínky

SERVISNÍ PODMÍNKY PRO PŘÍJEM ZAKÁZEK DO SERVISU NAVISAT, s.r.o.

I. Obecné podmínky

 1. Servis společnosti NAVISAT .s r.o., zápis v ORMS v Praze, oddíl C, vložka 103639, jako oprávněný zástupce společnosti geoobchod, s.r.o. provádí opravy za níže uvedených podmínek. Všechny další či rozdílné podmínky je možné dohodnout pouze písemnou formou v rámci platných právních předpisů ČR.
 2. Pokud by některé ustanovení těchto podmínek přestalo platit, platnost ostatních ustanovení tím zůstává nedotčena. Neplatné ustanovení bude nahrazeno takovým, které bude vycházet z těchto podmínek jako celku a bude v souladu s příslušnou platnou právní úpravou. 

II. Záruka a záruční opravy

 1. Společnosti NAVISAT, s.r.o.. poskytuje záruku na dodávané výrobky spotřebního zboží v délce 24 měsíců pokud není u jednotlivých výrobků stanovena v záručním listě záruka delší. U ostatního typu zboží je délka záruční doby stanovena v souladu s příslušnými obecně závaznými právními předpisy, pokud není u jednotlivých výrobků stanovena v záručním listě záruka delší.
 2. Záruční opravy se provádějí bezplatně pouze za předpokladu, že záruka je uplatňována na základě prodejního dokladu nebo platného záručního listu společnosti NAVISAT, s.r.o. nebo geoobchod.s r.o.
 3. Zákazník není oprávněn jakýmkoliv způsobem měnit údaje zapsané prodejcem do záručního listu nebo jakékoliv údaje přidávat. Pokud toto ustanovení poruší, ztrácí nárok na provedení bezplatné záruční opravy.
 4. Záruka se nevztahuje na vady vzniklé mimo vliv výrobce, jako je například násilné působení na výrobek způsobené pádem či nárazem, poškození pískem, vniknutím vody či jiné tekutiny, poškození způsobené vyteklými bateriemi (pokud je zařízení obsahuje) a dále poškození způsobeného nevhodným zacházením v rozporu s návodem k použití. Záruka se dále nevztahuje na poškození způsobené opravou, demontáží, přestavbou, čištěním či jinými zásahy do výrobku, které nebyly provedeny autorizovanými servisními pracovišti společnosti geoobchod, s.r.o. a na poškození způsobené nevhodným skladováním (při zvláště vysokých teplotách, vysokých vlhkostech, v blízkosti škodlivých chemikálií atd.). Nedodržení těchto podmínek má za následek ztrátu záruky.
 5. Ztráta záruky dále nastává v případě, je-li z výrobku, který je opatřen výrobním nebo sériovým číslem produktu toto číslo odstraněno nebo vykazuje-li toto číslo stopy po změně.
 6. V rámci záruky lze provést výhradně opravu, případně výměnu výrobku, nikoliv jeho vylepšení proti původnímu stavu.
 7. Demontované nahrazené součásti výrobku v rámci záruky se nevracejí a stávají se majetkem společnosti NAVISAT, s r.o.
 8. Při požadavku na kalibraci přístroje je nutné nejprve provést seřízení přístroje. Částka za seřízení přístroje není součástí ceny za kalibraci. Tato částka je účtována samostatně dle platného ceníku.
 9. Záruční doba se prodlužuje o dobu záruční opravy.
 10. Náhrada škodlivých následků jakéhokoli druhu vzniklých užíváním přístroje v záruce je vyloučena. 

III. Cena za opravu, rozpočet nákladů

 1. Cena stanovená při sjednávání opravy je cenou smluvní a cenou předběžnou. Jestliže konečná cena opravy převýší cenu stanovenou při sjednávání opravy o více než 20%, je společnost NAVISAT, s.r.o.  povinna zaslat zákazníkovi rozpočet na reálnou cenu opravy. Potvrzení rozpočtu musí být písemné, ústní potvrzení se neuznává.
 2. Na žádost zákazníka společnost NAVISAT, s r.o. vypracuje rozpočet na opravu v každém případě. Jestliže bude taková zakázka vyžádána zpět bez opravy, účtuje se částka odpovídající skutečným nákladům na práci technika posuzujícího rozsah požadované opravy plus příslušná daň jako jednotná částka za identifikaci závady, vypracování rozpočtu a administrativní náklady.
 3. Pro některé výrobky jsou stanoveny pevné ceny, které nezávisí na závadě výrobku. Tyto pevné ceny není možno použít v případě poškození vnějšími vlivy jako je například pád, náraz, poškození v důsledku vniknutí tekutiny do přístroje, poškození pískem a další podobná poškození a dále v případě nutnosti výměny celého výrobku. Na vyžádání je možno též na tyto výrobky vypracovat rozpočet na případnou opravu, kdy platí podmínky podle tohoto článku. 

IV. Požadavek a provedení opravy

 1. Každý požadavek na opravu se potvrzuje písemně. Bez písemného potvrzení souhlasu odpovědným pracovníkem s opravou nelze opravu provést.
 2. Všechny výrobky, jejichž výroba byla ukončena, mohou být opraveny pouze za předpokladu, že budou k dispozici náhradní díly.
 3. Společnost NAVISAT, s r.o. si vyhrazuje právo prodloužit původně sjednaný termín pro dokončení opravy v případě, že nebudou k dispozici potřebné náhradní díly či v případě zasílání rozpočtu na reálnou cenu opravy.
 4. V každém takovém případě je společnost NAVISAT, s r.o. povinna informovat zákazníka o novém termínu dokončení opravy.
 5. Přístroje se přijímají do opravy zásadně bez baterií či ostatního příslušenství, pokud toto příslušenství není v důsledku charakteru závady přímo servisem vyžádáno. V tomto případě bude tato skutečnost vyznačena na zakázkovém listě s udáním typu a množství předaného příslušenství. Zákazník tyto skutečnosti překontroluje a potvrdí svým podpisem na zakázkovém listu při příjmu do opravy, případné pozdější reklamace ohledně množství či typu předaného příslušenství jsou nepřípustné.
 6. Pokud si zákazník u placených oprav výslovně při příjmu do opravy nevyžádá zpět demontované a nahrazené součásti, zůstávají tyto v servisním středisku společnosti NAVISAT, s r.o. k následné likvidaci. 

V. Příjem zakázek poštou

 1. Přístroje k opravě je možno zaslat poštou nebo přepravní společností. V tomto případě je při příjmu vystaven zakázkový list, u nezáručních oprav včetně předběžné odhadní ceny pro provedení opravy. Tento zakázkový list je odeslán na uvedenou emailovou adresu zákazníka.V případě nesouhlasu s výší této předběžné odhadní ceny je třeba toto neprodleně sdělit servisnímu oddělení a zakázka bude vrácena zpět bez opravy a účtováno pouze poštovné a balné. 

VI. Záruka po provedené opravě, úschova po opravě

 1. Záruční doba na placenou opravu je 6 měsíců ode dne převzetí a vztahuje se pouze na vykonané a vyúčtované práce. Na použité nové náhradní díly se vztahuje záruka 2 roky od instalování do přístroje. V případě instalace akumulátorových baterií, se poskytuje záruka 6 měsíců.
 2. Jakmile je zákazníkovi oznámeno písemnou formou, že byla oprava dokončena, je zákazník povinen vyzvednout zakázku do 10ti pracovních dnů od oznámení. Za každý další den nevyzvednutí zakázky je společnost NAVISAT, s.r.o. oprávněna účtovat úložné vy výši 7,- kč za každý den prodlení s vyzvednutím plus DPH.
 3. Doba uschování po opravě činí tři měsíce. Po uplynutí této doby, při současném prokazatelném  informování zákazníka o nutnosti vyzvednutí přístroje z opravy, je společnost NAVISAT, s.r.o. oprávněna nevyzvednuté zboží prodat a výtěžek použít na zúčtování nákladů spojených s opravou. Finanční částka získaná za prodej bude po odečtení těchto nákladů poukázána zákazníkovi.
 4. Náhrada škody související s vadou výrobku je vyloučena. 

VII. Doprava

 1. Riziko dopravy přístrojů do opravy nese odesílající zákazník a riziko přepravy opravených přístrojů společnost NAVISAT, s r.o.
 2. Poškození a ztráty během přepravy se musí ihned hlásit přepravci bez zbytečných odkladů pod ztrátou nároku na náhradu škody. 

VIII. Platba

 1. Faktury a účtenky za opravy jsou splatné ihned a hradí se při osobním vyzvednutí přístroje hotově. Při zasílání poštou se vyúčtování provádí dobírkou. Výjimky z tohoto pravidla vyžadují písemný souhlas ze strany společnosti NAVISAT, s r.o. Při zasílání výrobku přepravními společnostmi je k ceně opravy účtováno poštovné a balné dle poštovního sazebníku.  Případné započtení vzájemných pohledávek se řídí platnou právní úpravou. Pokud zákazník nezaplatí účet za opravu a společnosti NAVISAT, s r.o. tak vznikne  splatná peněžitá pohledávka, může společnost opravený výrobek zadržet až do vyrovnání dluhu zákazníkem. 

IX. Ochrana osobních údajů 

 1. Zákazník souhlasí s tím, aby společnost NAVISAT, s r.o. zpracovávala jím sdělené osobní údaje za účelem nabízení obchodu a služeb po dobu neurčitou.

  Tyto záruční a pozáruční podmínky jsou nedílnou součástí každého servisního protokolu. Podpisem servisního protokolu zákazník vyslovuje souhlas s nimi.

Záruční a reklamační podmínky 

Záruční podmínky a reklamační řád společnosti NAVISAT, s.r.o. 

 

I.Všeobecná ustanovení a vymezení pojmů 

 1. Tyto záruční podmínky a reklamační řád upravují podmínky a rozsah záruky poskytované Prodávajícím na Zboží dodávané Kupujícímu, jakož i postup při vyřizování reklamačních nároků uplatněných Kupujícím na dodané Zboží. Záruční podmínky a reklamační řád se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník, zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, a zákona č. 634/1992 Sb., Zákon o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů,a to i ve věcech těmito záručními podmínkami a reklamačním řádem nezmiňovaných. Prodávajícím je společnost NAVISAT, .s.r.o., se sídlem K Žižkovu 97/5,190 00 Praha 9, I.Č.27196453.
 2. „Kupující spotřebitel“ nebo jen „Spotřebitel“ je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

II.Záruční podmínky 

 

 1. Záruční doba
  prodávající poskytuje Spotřebiteli záruku za jakost Zboží v délce 24 měsíců, pokud ze záručního listu, faktury ke Zboží, dodacího listu, příp. jiného dokladu ke Zboží nevyplývá odlišná délka záruční doby poskytovaná Prodávajícím.
 2. Podmínky poskytování záruk
  a)Prodávající odpovídá za vady, které má prodané Zboží či služba v okamžiku jejich převzetí Spotřebitelem.
  b)Nejde-li o Zboží deklarované při prodeji jako Zboží použité, odpovídá Prodávající za vady dále uvedené, které se projeví v záruční době.
  c)Na použité Zboží poskytuje Prodávající záruku v rozsahu specifikovaném v těchto záručních podmínkách, resp. v záručním nebo dodacím listu, či jiném dokladu.
  d)Záruka se vztahuje na vady materiálu, funkční vady, nebo vady vzniklé při výrobě, montáži nebo instalaci Zboží, provedené Prodávajícím.
  e)Podmínkou uplatnění práv z odpovědnosti za vady je provádění pravidelné běžné uživatelské údržby zařízení v souladu s uživatelskou příručkou.
  f)Záruka se nevztahuje na závady vzniklé špatnou obsluhou, neodborným, nebo nepřiměřeným zacházením, použitím a instalací, které jsou v rozporu s uživatelskou příručkou (u speciálních komponent může být pouze v anglickém jazyce) nebo poškozením elektrostatickým výbojem. Záruka se také nevztahuje na poškození zařízení nadměrným mechanickým opotřebením.
  g)Záruka se nevztahuje na závady samostatně prodaných náhradních dílů, vzniklé neodbornou nebo chybnou montáží nebo instalací těchto dílů. V případě samostatně prodaných náhradních dílů, k jejichž správné montáži je
  h)nutná odborná znalost, se záruka nevztahuje na závadu ani v případě, že nelze jednoznačně prokázat, že vznikla neodbornou nebo chybnou montáží. Náhradním dílem je chápána komponenta, která tvoří nedílný funkční resp. vzhledový celek zařízení a bez nějž není zařízení plně funkční resp. vzhledově kompletní.
  i)Záruka se nevztahuje na případy nefunkčnosti původního, výrobcem instalovaného SW, způsobené zásahem Kupujícího nebo třetí osoby do nastavení instalovaného SW.
  j)Záruka se rovněž nevztahuje na vady vzniklé použitím nesprávného nebo vadného programového vybavení, nesprávného či nevhodného spotřebního materiálu, ani na případné škody v důsledku toho vzniklé.
  k)Zařízení pro ukládání dat jsou technická zařízení, jejichž poruchovost je objektivním jevem a má stochastický charakter. Prodávající neodpovídá za škody způsobené ztrátou dat vzniklé v důsledku poruchy zařízení určeného pro ukládání dat.
  l)Prodávající rovněž neodpovídá za případnou ztrátu, poškození či zneužití dat, která jsou uložena na zařízeních pro ukládání dat v počítačovém systému. Při předání systému k opravě, je povinností Spotřebitele zabezpečit si vytvoření odpovídající zálohy potřebných dat a zabránit jejich možnému zneužití.
  m)Záruka se nevztahuje na vady vzniklé v důsledku živelné katastrofy, násilného poškození, povětrnostních vlivů nebo jiných vnějších událostí, k nimž došlo po přechodu odpovědnosti za škody na Zboží na Spotřebitele nebo na vady způsobené při provozu za extrémně neobvyklých podmínek.
  n)Záruka zaniká v případě neoprávněného zásahu do Zboží jinou osobou než Prodávajícím nebo než osobou, která byla k tomuto zásahu Prodávajícím výslovně pověřena.
 3. Rozsah záruk 
  Prodávající poskytuje na dodávané Zboží ve smyslu těchto záručních podmínek záruční dobu, která počíná běžet od data uskutečnění předání Zboží Spotřebiteli nebo předání přepravní službě v případě Kupujícího který není Spotřebitelem. 

III.Reklamační řád 

 1. Postup při reklamaci vady zboží
  a)Spotřebitel je povinen Zboží, dodané Prodávajícím prohlédnout co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na Zboží, resp. po jeho dodání. Prohlídku musí Spotřebitel provést tak, aby zjistil všechny vady, které je možné při přiměřené odborné prohlídce zjistit.
  b)Spotřebitel je povinen všechny takto zjištěné vady oznámit neprodleně Prodávajícímu. Pokud se jedná o vady, které zakládají právo Spotřebitel uplatnit na tyto vady reklamací, je Spotřebitel povinen uplatnit tuto reklamací bez zbytečného odkladu postupem stanoveným v tomto reklamačním řádu. Vady, které existovaly v okamžiku přechodu nebezpečí škody na Zboží, avšak projevily se později, je Spotřebitel povinen oznámit Prodávajícímu ihned poté, kdy vady mohly být zjištěny při vynaložení přiměřené odborné péče.
  c)Spotřebitel je při reklamaci povinen postupovat dle reklamačního postupu zveřejněného na stránce www.navisat.cz/servis. Prodávající zajišťuje svoz reklamací s přiděleným reklamačním číslem v rámci ČR výhradně vlastní svozovou službou na vlastní náklady. Tím ovšem spotřebitel není zbaven práva doručit přístroj do servisního centra osobně nebo na své náklady. Svoz je Spotřebitel povinen objednat při vyplňování Reklamačního protokolu na stránce www.navisat.cz/servis. Vzhledem k tomu, že Spotřebitel prodává. Zboží Spotřebitelům působícím pouze na území ČR, nelze požadovat zajištění svozové služby na území jiného státu než ČR. Při reklamaci Zboží je Spotřebitel povinen na žádost Prodávajícího prokázat nákup a oprávněnost reklamace fakturou nebo dodacím listem s uvedeným výrobním (sériovým) číslem, případně týmiž doklady bez sériového čísla. Neprokáže-li Spotřebitel oprávněnost reklamace těmito doklady, má Prodávající právo reklamaci odmítnout.
  d)Zboží je nutné k reklamaci doručit v originálním obalu nebo jiném vhodném obalu, včetně požadovaného příslušenství. Pokud Spotřebitel při reklamaci nepředá zařízení s výše uvedenými náležitostmi, nepřevezme Prodávající zařízení k reklamaci.
  e)Zboží oznámené k reklamaci je nutné zbavit všech úprav, jako jsou uživatelským způsobem vyrobené a připevněné držáky, ochranné fólie na displeji, vlastní databáze a SW úpravy apod. Přístroje upravené uživatelem si Prodávající vyhrazuje právo odmítnout. V případě přijetí takto upraveného Zboží k reklamaci a jeho následné výměně za nový kus, není uživatelská úprava Prodávajícím Kupujícímu jakkoliv nahrazována.
  f)Pokud Spotřebitel oznámí závadu, na kterou se nevztahuje záruka (např. nebyly splněny podmínky záruky, závada byla nahlášena omylem apod.), je Prodávající oprávněn požadovat plnou úhradu nákladů, které vznikly v souvislosti s odstraňováním závady takto oznámené Spotřebitelem. Kalkulace servisního zásahu bude v tomto případě vycházet z platného ceníku pracovních výkonů a nákladů na dopravu.
 2. Odstranění vad zboží v rámci záruky
  a) V případě, že Spotřebitel reklamuje vady Zboží, na které se vztahuje záruka podle platných Záručních podmínek Prodávajícího, provede Prodávající odstranění vady formou opravy, případně výměny vadného dílu nebo zařízení za bezvadné. Prodávající je se souhlasem Spotřebitel oprávněn dodat výměnou za vadné Zboží jiné Zboží plně funkčně kompatibilní, ale minimálně stejných nebo lepších technických parametrů.
  b) Prodávající vyřídí reklamaci způsobem popsaným v bodě a) bez zbytečného odkladu nejpozději do 30 dnů od doručení vadného Zboží, pokud nebude dohodnuta lhůta delší. Za den vyřízení se považuje den, kdy bylo opravené nebo vyměněné Zboží předáno Spotřebiteli, případně přepravní firmě. Není-li Prodávající s ohledem na charakter vady schopen vyřídit reklamaci v uvedené lhůtě, dohodne s Spotřebitelem náhradní řešení. Pokud k takové dohodě nedojde, je Prodávající povinen poskytnout Spotřebiteli finanční náhradu formou dobropisu.
  c) Uznáním reklamace Zboží typu zařízení pro ukládání dat (pevný disk, flashdisk a ostatní zázn. media) nevzniká Spotřebiteli nárok na náhradu škody vzniklou ztrátou dat způsobenou vadou zařízení
  d) Prodávající nemá zákonnou povinnost informovat Spotřebitele o vyřešení reklamace. Spotřebitel je povinen se na stav řešení reklamace dotazovat pomocí formuláře obdrženém při potvrzení Reklamace Prodávajícím Kupujícímu.